Ученички парламент:

  • даје мишљење и предлоге стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о правилима понашања, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за образовање и васпитање ученика
  • разматра однос ученика и наставника и стручних сарадника и атмосферу у школи
  • обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима УП
  • активно учествује у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе
  • предлаже чланове стручног актива за развојно планирање из реда ученика.

На седници ученичког парламента одржане дана  12.09.2018.год. изабрани су следећи чланови:

Драгана Николић- председник

Милица Милутиновић- заменик председника

Одељење Чланови
I/1 Весељ Салији Јована Арсић
I/2 Миљана Станојевић Милица Савић
I/3 Тијана Крстић Мила Максимовић
II/1 Никола Младеновић Магдалена Максимовић
II/2 Александра Миленковић Јована  Ристић
II/3 Миљан Живковић Алекса Ристић
III/1 Огњен Ђорђевић Срђан Симић
III/2 Кристина Симић Милица Реџепи
III/3 Анђела Димић Јелена Митић
IV/1 Тасић Милица Милутиновић
IV/2 Костић Никола Драгана Николић
IV/3 Душан Димитријевић Никола Арсић

Задужени наставник:Никола Антић – подршка ученицима.