Савет родитељаје саветодавни орган школе. Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења. Савет родитеља:

 • предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор
 • предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове школе;
 • предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно – васпитног рада;
 • учествује у самовредновању квалитета рада школе сваке године по појединим областима, а сваке четврте или пете године у целини;
 • разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишње гплана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
 • учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;
 • разматра намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге, као и средстава од проширене делатности, од донација ис редстава ученика;
 • разматра услове за рад ученика, услове за рад школе, услове за одрастање и учење;
 • учествује у поступку прописивања мера заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа;
 • даје сагласност на програм и организовање екскурзија и других ваннаставних активности, и разматра извештај о њиховом остваривању;
 • разматра и друга питања утврђенаЗаконом и Статутом.

Информисање чланова савета родитеља врши се и посредно, објављиванем одговарајућих информација на огласној табли школе, на вебсајту и путем поште.

Састав Савета родитеља:

На седници Саветародитеља одржане дана 13.09.2018.год. изабрани су чланови  и председник Савета родитеља .

Бр.  Име и презиме одељење
1. Ивана Миљковић I1
2. Бобан Тасић I2
3. Југослав Крстић I3
4. Весна Младеновић II1
5. Срђан Миленковић II2
6. Срђан Живковић II3
6. Ненад Тасић III1
7. Власта Симић III2
8. Јовица Цветковић III3
9. Небојша Тасић IV1
10. Ненад Николић IV2
11. Небојша Костић IV3