Школски одбор је орган управљања у школи. Обавља послове:

 • доноси Статут, правила понашања и друге опште акте, уколико законом, или Статутом за доношење општег акта није утврђена надлежност другог органа школе, и даје сагласност на правилник о организацији и систематизацији послова
 • доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању
 • учествује у самовредновању школе по појединим областима вредновања сваке године, а сваке четврте или пете године у целини
 • разматра извештај о самовредновању квалитета рада школе које подноси директор
 • утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета
 • доноси финансијски план школе, у складу са законом
 • усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзије
 • расписује конкурс и бира директора
 • разматра поштовање општих принциша, остваривања циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада
 • доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању
 • одлучује о жалби, односно приговору на решење директора
 • обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и Статутом.

Састав школског одбора.

  Презиме и име Предлагач
1. Антић Никола Наставничко веће
2. Томић Немања Наставничко веће
3. Марија М Митић Наставничко веће
4. Пешић Слађана Савет родитеља
5. Костић Небојша Савет родитеља
6. Арифи Мубијан Савет родитеља
7. Костић Иван Привремени орган Кос.Каменица
8. Јовић Бојан Привремени орган Кос.Каменица
9. Ђонић Горан Привремени орган Кос.Каменица

Председник школског одбора је Антић Никола,професор српског језика и књижевности.

Представници Ученичког парламента који учествују у раду Школског одбора су:

 • Тасић Филип
 • Милутиновић Милица

Информисање чланова школског одбора врши се и посредно, објављивањем одговарајућих информација на огласној табли школе, на вебсајту и путем поште.