Стручно веће чине наставници који припадају одређеној групи предмета. 

Стручно веће за област предмета:

 • учествује у припреми годишњег плана рада, утврђује распоред остваривања наставних целина и наставних јединица и врши усаглашавање остваривања наставних садржаја предмета
 • утврђује облике, методе и средства коришћења адекватне школске опреме и наставних средстава
 • предлаже примену нових метода и начина интерпретације наставних садржаја
 • прати остваривање програма образовно-васпитног рада идаје предлоге за њихово иновирање, измену и допуну
 • прати уџбенике и другу приручну литературу идаје предлог за избор уџбеника Наставничком већу
 • предлаже Наставничком већу план усавршавања наставника, програме кскурзија, такмичења и сл.
 • прадлаже чланове испитних комисија
 • обавља и друге послове, у складу са законом, општим актом и одлуком директора школе.

Реализација плана стручних већа прати се периодично, на крају првог и другог полугодишта. Носиоци праћења остварености плана стручних већа биће председници стручних већа.

Председници стручних већа су:

 1. Немања Томић – председник Стручног већа за  природно-математичке предмете
 2. Милена Николић – председник Стручног већа за друштвене предмете
 3. Зоран Петковић – председник Стручног већа за језичке предмете